POLÍTICA DE PRIVACITAT

  1. El responsable del tractament de les seves dades és:

ASSOCIACIÓ ÒPERA TERRASSA 

NIF núm. G72584238 

Carrer Sant Quirze, núm.2, 08221 Terrassa

 

2.- Finalitat del tractament, destinataris, base legal i terminis de conservació:

 

La finalitat del tractament és atendre qualsevol sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte. En el cas que es facilitin dades personals a través dels formularis de què disposa la web, l’AOT l’informa que les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents als formularis, en els quals se li informarà també de l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, així com les comunicacions a tercers si escau.

 

Els destinataris d’aquesta informació són els membres de l’AOT que tenen encarregades les funcions de gestió, i pot ser tramesa totalment o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d’accedir a les dades com l’Agència Estatal d’Administració Tributària i els Bancs i Entitats financeres en el cas dels socis. 

 

La base legal per al tractament és el consentiment de l’usuari que es considera atorgat en acceptar la present política de protecció de dades.

 

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar; en cas contrari, el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.

 

Les dades es conservaran mentre no es revoqui el consentiment i, en el seu cas, es mantindran bloquejades durant els terminis de prescripció legal.

 

3.- Exercici de drets:

Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el seu consentiment per a finalitats específiques.  

Pot exercir aquests drets a través a través del correu electrònic «operaterrassa@gmail.com» o per mitjà de correu postal al domicili de l’AOT, identificant a la seva petició la següent informació:

1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)

2.- Adreça de contacte

3.- Dret que vol exercir

4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

 

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

Així mateix l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) front qualsevol actuació de l’AOT que consideri que vulnera els seus drets.