Poden ser socis de l’Associació les persones físiques majors d’edat i les menors emancipades, així com les persones jurídiques públiques o privades, sempre que comparteixin els objectius que persegueix l’associació. En el cas de menors, d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys i que no estiguin emancipats, serà necessari el consentiment dels seus pares o tutors. 

Per integrar-se a l’associació cal presentar el formulari de sol·licitud a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

DRETS:

D’acord amb les normes legals i estatutàries els socis poden:

 • Assistir i participar en les reunions de l’Assemblea General amb veu i vot. 
 • Ser electors i elegibles per formar part de la Junta de l’Associació. 
 • Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació
 • Formar part de les comissions de treball. 
 • Consultar i sol·licitar informació. 

Beneficis i avantatges per als socis:

 • Descomptes del 20% fins a 4 entrades en cadascun dels principals espectacles que es programen anualment.
 • Possibilitat d’assistir com a oient als assaigs regulars dels dijous a les 21h a l’Ateneu Terrassenc.
 • Accés al calendari intern d’activitats i espectacles programats dins l’associació
 • Ser membre del Cor Òpera Terrassa si es tenen les aptituds necessàries.
 • Gaudir de la formació musical i de tècnica vocal que s’imparteix habitualment als membres del cor.
 • Poder matricular-se amb preus especials als seminaris i cursos que s’organitzen.

DEURES I OBLIGACIONS:

 • Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les. 
 • Contribuir a la sostenibilitat de l’entitat mitjançant el pagament de quotes. 

BAIXA:

Són causes per ser donat de de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.