Convocatòria Assamblea General Ordinària de Socis/es

De conformitat amb el que disposen els articles 8 a 12 dels Estatuts de l’Associació Òpera Terrassa i altres normes concordants, la Junta Directiva, en sessió ordinària del passat 18/01/2024 s’ha acordat la convocatòria d’Assemblea General Ordinària, a la qual tots els socis tenen dret a participar.

Data: dijous, 29 de febrer de 2024

Hora: 18 h

Lloc: Ateneu Terrassenc (Carrer Sant Quirze, núm. 2)

ORDRE DEL DIA

1. Benvinguda

2. Constitució de la mesa i composició de l’Assamblea General

3. Lectura i aprovació de l’ordre del dia

4. Ratificació de les altes i baixes de socis i sòcies

5. Examen i aprovació, si escau, de la gestió anual de la Junta de Govern, la memòria d’activitats, els estats financers i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici 2023.

6. Examen i aprovació, si escau, del pressupost ordinari i de les quotes per a l’exercici 2024.

7. Presentació i aprovació del Projecte anual

8. Torn obert de paraula, precs i preguntes

 

Patrocinadors

Ajuntament de Terrassa

Ateneu Terrassenc

Casarramona

Jover Scientech

Publitesa Comunicació

Skymedic

Triajock